WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Dwie fotografie (podpisane na odwrocie).
  • Świadectwo ukończenia gimnazjum.
  • Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  • Karta zdrowia i szczepień.

 


Nieprzekazanie przez ucznia wymaganych dokumentów do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany w terminie określonym niniejszą decyzją, jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole i skreślenia z listy przyjętych.