GODZINY PRACY

PEDAGOG SZKOLNY

      Pedagog szkolny zajmuje się pomocą psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów tej szkoły. Działania jego dotyczą realizacji następujących zadań: 

 • ogólno-wychowawczych szkoły, 
 • profilaktyki wychowawczej, 
 • oddziaływań resocjalizacyjnych, 
 • profilaktyki uzależnień.


  Od pedagoga można oczekiwać: 

  • życzliwej rozmowy na temat zgłaszanych problemów, 
  • pomocy w poszukiwaniu rozwiązań sytuacji problemowej, 
  • fachowej diagnozy przyczyn trudności, 
  • porady w zakresie możliwości skorzystania z pomocy specjalistów w danej dziedzinie, 
  • dyskrecji.


  Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej jakiej udziela pedagog szkolny: 

  • konsultacje dla młodzieży i jej rodziców, 
  • konsultacje dla nauczycieli i wychowawców klas, 
  • zajęcia z młodzieżą dotyczące różnorodnej problematyki,(z zastosowaniem elementów programów dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, np. "Jak polubić naukę", "Wychowanie zdrowotne", profilaktyka AIDS "Bez ryzyka", itd.), 
  • zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych, 
  • zajęcia służące rozwiązywaniu problemów zaistniałych w klasie (na prośbę wychowawcy lub uczniów), 
  • mediacje w sytuacjach konfliktowych, 
  • terapia indywidualna bądŸ grupowa dysleksji rozwojowej, 
  • porady dotyczące rozwiązywania indywidualnie zgłaszanych trudności, 
  • wsparcie i pomoc dla uczniów zdolnych, 
  • organizacja pomocy uczniom słabszym (w tym kierowanie na diagnozę psychopedagogiczną do poradni psychologiczno-pedagogicznej), 
  • zajęcia profilaktyczne, 
  • organizowanie pomocy materialnej (w miarę możliwości), 
  • współpraca z sądem, 
  • współpraca z placówkami wspierającymi szkołę, itd. 
  • spotkania z rodzicami.

  Ponadto pedagog szkolny jest osobą otwartą na wszelkiego rodzaju propozycje młodzieży i jej rodziców, wychowawców i nauczycieli

   

   

  Kliknij

  Kliknij